gallery/top2
gallery/privat24_iphone

ДОГОВІР
на підготовку водіїв транспортних засобів

категорії «В» 


                                
Недержавний навчальний заклад Приватне підприємство «Ужгородська автошкола», в особі директора Чедрекі Ярослава Миколайовича, що діє на підставі Статуту та сертифікату серії МВС №001315, виданого Головним сервісним центром МВС 09.07.2018, іменоване надалі «Автошкола», з однієї сторони і громадянин (ка), ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО-БАТЬКОВІ, який (а) надалі «Курсант», з іншої сторони, разом іменовані «Сторони»

                                
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

                
1.1. За цим договором Автошкола приймає на себе зобов'язання по навчанню Курсанта у гр. №ХХ відповідно до затвердженої «Програмою підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В» (далі - «Навчальна програма»), а Курсант зобов'язується пройти курс навчання згідно Навчальної програми і оплатити послуги Автошколи.                                
1.2. За підсумками навчання та успішно зданих підсумкових іспитів Курсанту оформляється Свідоцтво про проходження навчання.                                
1.3. Пакет документів, оформлених автошколою, надає Курсанту право на здачу іспитів в ТСЦ МВС.                                
1.4. Сторони погоджуються з тим, що результати здачі внутрішніх іспитів Автошколи та іспитів в ТСЦ МВС є показником індивідуальних здібностей Курсанта ефективно засвоювати Навчальну програму, застосовувати отримані навички і, як наслідок цього, не можуть гарантуватися Автошколою.

                                
2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


2.1. Автошкола зобов'язується:                                
Провести навчання Курсанта відповідно до типової навчальної програми підготовки  водіїв транспортних засобів затверджених Постановою Кабінету  Міністрів України від 02.03.2010р. №229                                
- Провести теоретичний курс навчання;                                
- Провести в рамках Навчальної програми практичний курс навчання водінню на автомобілі;                          
- Надати Курсанту на час навчання право користування навчально-матеріальною базою Автошколи в порядку, визначеному Навчальною програмою;                                
- Надати Курсанту навчальний транспортний засіб для практичного навчання водінню.                                
2.2. Курсант зобов'язується:                                
- Вивчити в повному обсязі теоретичний курс Навчальної програми, відпрацювати практичний курс навчання водінню на автомобілі, здати всі передбачені Навчальною програмою заліки, а також поточні та підсумкові іспити;            -- Надати в Автошколу необхідні документи;                                
- Надати до початку навчання медичну довідку типової форми;                                
- Не запізнюватися і не пропускати заняття в Автошколі без поважних причин;                                
- Дотримуватися внутрішнього розпорядку, встановленого в Автошколі;                                
- Не з'являтися на заняття у стані алкогольного сп'яніння, або під впливом психотропних або наркотичних засобів;                                
- Дотримуватися вимог правил протипожежної безпеки, техніки безпеки при експлуатації майна Автошколи, дбайливо ставиться до посібників та обладнання Автошколи. 

                               
3. ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 


3.1. Вартість теоретичного та практичного навчання становить 5000 грн + 150 грн за один урок з практичного водіння. Курсант здійснює часткову оплату курсу навчання при укладенні цього договору.                          
3.2. Оплата навчання проводиться безготівковим розрахунком шляхом перерахування грошових коштів на р/рахунок Автошколи.
3.3. При розірванні Договору з ініціативи Курсанта, а також при відрахуванні Курсанта, оплачені раніше суми не повертаються.                                
3.4. Додаткові заняття (понад навчальної програми) з теорії та з водіння оплачуються курсантом додатково згідно калькуляції цін. 

                               
4. УМОВИ НАВЧАННЯ І ЗДАЧІ ІСПИТІВ


4.1. Дата початку навчання визначається в автошколі.
4.2. Теоретичні заняття Курсантів проводяться у навчальних групах не більше 30 чоловік, згідно з розкладом, затвердженим директором Автошколи. Практичні заняття водінню автомобіля проводяться згідно з графіком, складеним інструктором. До практичних занять з водіння не допускаються Курсанти, які не надали в Автошколу медичні довідки встановленого зразка.
4.3. До внутрішніх іспитів Автошколи допускається Курсант, що пройшов навчання в повному обсязі, який успішно склав заліки з усіх предметів Навчальної програми, надав всі необхідні документи і повністю сплатив навчання склав та іспити.
4.4. Курсант, який допустив пропуски занять, до здачі заліків (іспитів) не допускається до моменту відпрацювання пропущених занять. Курсант, що з'явився на заняття в стані алкогольного сп'яніння або під впливом психотропних або наркотичних засобів, від подальшого навчання відсторонюється з подальшим відрахуванням;                      4.5. У разі пропуску занять у кількості 10 (десяти) і більше днів без поважної причини, цей договір з курсантом розривається, і Курсант відраховується з курсів без повернення оплати за навчання.                              4.6. У разі зриву практичного заняття з водіння з вини Курсанта (неприбуття на заняття з водіння і т.д.), заняття вважається проведеним. Додаткове заняття (за пропущене) не проводиться.                                
4.7. Викладачам і інструкторам надається право на відсторонення від занять Курсантів, які порушують внутрішній розпорядок Автошколи, дисципліну і техніку безпеки.                                
4.8. Внутрішній іспит:                                
- З теорії проводиться на комп’ютері або на папері і складається з рішення 20-х білетів (для здачі іспиту допускається не більше двох помилок);                                
- Практичне водіння оцінюється у відповідності з таблицею типових помилок, встановленої ТСЦ МВС, і проводиться в два етапи («Автодром» і «Вулично-дорожня мережа» - згідно з чек листом).                                
4.9. У випадку незадовільних оцінок на внутрішньому іспиті пакет документів Автошколи на руки Курсанти не видається, при цьому:                                
- Курсанту дозволяється здати іспит (внутрішній) повторно, в складі навчальної групи за призначеними автошколи термінами, не раніше ніж через 5 днів, за умови отримання допуску, після відпрацювання додаткових занять з практики, контрольної здачі правил дорожнього руху в Автошколі ;                                
- Повторні іспити і додаткові заняття з водіння оплачуються курсантом згідно калькуляції цін Автошколи;          - Результати внутрішнього іспиту в Автошколі, дійсні протягом 2 років.
4.10. Курсант, який не склав внутрішній іспит протягом 3 (трьох) місяців з моменту закінчення навчання групи, автоматично відраховується з Автошколи без повідомлення. На підставі письмової заяви на розсуд адміністрації курсанту може надаватися можливість (за додаткову плату згідно калькуляції цін) пройти додаткове, повторне навчання у складі чергової групи (обсяг додаткової підготовки визначається індивідуально на підставі результатів успішності і строків давності) і отримати допуск до здачі іспитів в ТСЦ МВС після отримання позитивних результатів на внутрішньому іспиті Автошколи.


5. ДОДАТКОВІ УМОВИ


5.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин, не залежних від Автошколи, адміністрація Автошколи залишає за собою право на перенесення терміну здачі іспитів.
5.2. Курсант несе відповідальність за шкоду, заподіяну майну Автошколи та майну третіх осіб, під час здачі іспитів, при самостійному виконанні практичних елементів на автодромі під час іспитів, при знаходженні інструктора поза транспортного засобу, у відповідності із законодавством України.


6. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

                               
6.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до закінчення навчання Курсанта відповідно до розкладу групи.                                
6.2. Договір може бути розірвано до закінчення терміну дії у разі невиконання або неналежного виконання курсантом зобов'язань за цим договором, при цьому повернення сплачених раніше сум не здійснюється.                       
6.3. Умови договору можуть бути змінені і доповнені за взаємною згодою сторін з обов'язковим складанням додаткової угоди до цього договору.                                
6.4. Цей договір підписано у двох примірниках: по одному для кожної із сторін, обидва примірника мають однакову правову силу.


7. РЕКВІЗИТИ і ПІДПИСИ СТОРІН


Автошкола:                           
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО                    
"УЖГОРОДСЬКА АВТОШКОЛА"
                    
"Код за ЄДРПОУ: 41369305
Закарпатська область 
м.Ужгород вул.Заньковецької, 89
                 
                                
Директор            Я.М.Чедрекі        

ДОГОВІР
на підготовку водіїв транспортних засобів

категорії «В» 


                                
Недержавний навчальний заклад Приватне підприємство «Виноградівська автошкола», в особі директора Чедрекі Мар'яна Герасимівна, що діє на підставі Статуту та сертифікату серії МВС №000938, виданого Головним сервісним центром МВС 29.08.2017, іменоване надалі «Автошкола», з однієї сторони і громадянин (ка), ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я, ПО-БАТЬКОВІ, який (а) надалі «Курсант», з іншої сторони, разом іменовані «Сторони»

                                
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

                
1.1. За цим договором Автошкола приймає на себе зобов'язання по навчанню Курсанта у гр. №ХХ відповідно до затвердженої «Програмою підготовки водіїв транспортних засобів категорії «В» (далі - «Навчальна програма»), а Курсант зобов'язується пройти курс навчання згідно Навчальної програми і оплатити послуги Автошколи.                                
1.2. За підсумками навчання та успішно зданих підсумкових іспитів Курсанту оформляється Свідоцтво про проходження навчання.                                
1.3. Пакет документів, оформлених автошколою, надає Курсанту право на здачу іспитів в ТСЦ МВС.                                
1.4. Сторони погоджуються з тим, що результати здачі внутрішніх іспитів Автошколи та іспитів в ТСЦ МВС є показником індивідуальних здібностей Курсанта ефективно засвоювати Навчальну програму, застосовувати отримані навички і, як наслідок цього, не можуть гарантуватися Автошколою.

                                
2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


2.1. Автошкола зобов'язується:                                
Провести навчання Курсанта відповідно до типової навчальної програми підготовки  водіїв транспортних засобів затверджених Постановою Кабінету  Міністрів України від 02.03.2010р. №229                                
- Провести теоретичний курс навчання;                                
- Провести в рамках Навчальної програми практичний курс навчання водінню на автомобілі;                          
- Надати Курсанту на час навчання право користування навчально-матеріальною базою Автошколи в порядку, визначеному Навчальною програмою;                                
- Надати Курсанту навчальний транспортний засіб для практичного навчання водінню.                                
2.2. Курсант зобов'язується:                                
- Вивчити в повному обсязі теоретичний курс Навчальної програми, відпрацювати практичний курс навчання водінню на автомобілі, здати всі передбачені Навчальною програмою заліки, а також поточні та підсумкові іспити;            -- Надати в Автошколу необхідні документи;                                
- Надати до початку навчання медичну довідку типової форми;                                
- Не запізнюватися і не пропускати заняття в Автошколі без поважних причин;                                
- Дотримуватися внутрішнього розпорядку, встановленого в Автошколі;                                
- Не з'являтися на заняття у стані алкогольного сп'яніння, або під впливом психотропних або наркотичних засобів;                                
- Дотримуватися вимог правил протипожежної безпеки, техніки безпеки при експлуатації майна Автошколи, дбайливо ставиться до посібників та обладнання Автошколи. 

                               
3. ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 


3.1. Вартість теоретичного та практичного навчання становить 5000 грн + 150 грн за один урок з практичного водіння. Курсант здійснює часткову оплату курсу навчання при укладенні цього договору.                          
3.2. Оплата навчання проводиться безготівковим розрахунком шляхом перерахування грошових коштів на р/рахунок Автошколи.
3.3. При розірванні Договору з ініціативи Курсанта, а також при відрахуванні Курсанта, оплачені раніше суми не повертаються.                                
3.4. Додаткові заняття (понад навчальної програми) з теорії та з водіння оплачуються курсантом додатково згідно калькуляції цін. 

                               
4. УМОВИ НАВЧАННЯ І ЗДАЧІ ІСПИТІВ


4.1. Дата початку навчання визначається в автошколі.
4.2. Теоретичні заняття Курсантів проводяться у навчальних групах не більше 30 чоловік, згідно з розкладом, затвердженим директором Автошколи. Практичні заняття водінню автомобіля проводяться згідно з графіком, складеним інструктором. До практичних занять з водіння не допускаються Курсанти, які не надали в Автошколу медичні довідки встановленого зразка.
4.3. До внутрішніх іспитів Автошколи допускається Курсант, що пройшов навчання в повному обсязі, який успішно склав заліки з усіх предметів Навчальної програми, надав всі необхідні документи і повністю сплатив навчання склав та іспити.
4.4. Курсант, який допустив пропуски занять, до здачі заліків (іспитів) не допускається до моменту відпрацювання пропущених занять. Курсант, що з'явився на заняття в стані алкогольного сп'яніння або під впливом психотропних або наркотичних засобів, від подальшого навчання відсторонюється з подальшим відрахуванням;                      4.5. У разі пропуску занять у кількості 10 (десяти) і більше днів без поважної причини, цей договір з курсантом розривається, і Курсант відраховується з курсів без повернення оплати за навчання.                              4.6. У разі зриву практичного заняття з водіння з вини Курсанта (неприбуття на заняття з водіння і т.д.), заняття вважається проведеним. Додаткове заняття (за пропущене) не проводиться.                                
4.7. Викладачам і інструкторам надається право на відсторонення від занять Курсантів, які порушують внутрішній розпорядок Автошколи, дисципліну і техніку безпеки.                                
4.8. Внутрішній іспит:                                
- З теорії проводиться на комп’ютері або на папері і складається з рішення 20-х білетів (для здачі іспиту допускається не більше двох помилок);                                
- Практичне водіння оцінюється у відповідності з таблицею типових помилок, встановленої ТСЦ МВС, і проводиться в два етапи («Автодром» і «Вулично-дорожня мережа» - згідно з чек листом).                                
4.9. У випадку незадовільних оцінок на внутрішньому іспиті пакет документів Автошколи на руки Курсанти не видається, при цьому:                                
- Курсанту дозволяється здати іспит (внутрішній) повторно, в складі навчальної групи за призначеними автошколи термінами, не раніше ніж через 5 днів, за умови отримання допуску, після відпрацювання додаткових занять з практики, контрольної здачі правил дорожнього руху в Автошколі ;                                
- Повторні іспити і додаткові заняття з водіння оплачуються курсантом згідно калькуляції цін Автошколи;          - Результати внутрішнього іспиту в Автошколі, дійсні протягом 2 років.
4.10. Курсант, який не склав внутрішній іспит протягом 3 (трьох) місяців з моменту закінчення навчання групи, автоматично відраховується з Автошколи без повідомлення. На підставі письмової заяви на розсуд адміністрації курсанту може надаватися можливість (за додаткову плату згідно калькуляції цін) пройти додаткове, повторне навчання у складі чергової групи (обсяг додаткової підготовки визначається індивідуально на підставі результатів успішності і строків давності) і отримати допуск до здачі іспитів в ТСЦ МВС після отримання позитивних результатів на внутрішньому іспиті Автошколи.


5. ДОДАТКОВІ УМОВИ


5.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин, не залежних від Автошколи, адміністрація Автошколи залишає за собою право на перенесення терміну здачі іспитів.
5.2. Курсант несе відповідальність за шкоду, заподіяну майну Автошколи та майну третіх осіб, під час здачі іспитів, при самостійному виконанні практичних елементів на автодромі під час іспитів, при знаходженні інструктора поза транспортного засобу, у відповідності із законодавством України.


6. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

                               
6.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до закінчення навчання Курсанта відповідно до розкладу групи.                                
6.2. Договір може бути розірвано до закінчення терміну дії у разі невиконання або неналежного виконання курсантом зобов'язань за цим договором, при цьому повернення сплачених раніше сум не здійснюється.                       
6.3. Умови договору можуть бути змінені і доповнені за взаємною згодою сторін з обов'язковим складанням додаткової угоди до цього договору.                                
6.4. Цей договір підписано у двох примірниках: по одному для кожної із сторін, обидва примірника мають однакову правову силу.


7. РЕКВІЗИТИ і ПІДПИСИ СТОРІН


Автошкола:                           
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО                    
"ВИНОГРАДІВСЬКА АВТОШКОЛА"
                    
"Код за ЄДРПОУ: 38831071
Закарпатська область 
м.Виноградів вул.Вакарова, 20
                                
                                
Директор            М.Г.Чедрекі        

gallery/logo_privat_visa
gallery/onlinepay1